Dataintegritet- och sekretesspolicy
Miiwa - Vi gör teknik enkelt!

Dataintegritet


Vårt mål är att ge dig som besöker vår webb bästa möjliga upplevelse.


Vi värnar om sekretess och din integritet online och skapar därför processer för att hantera och skydda dina personuppgifter på rätt sätt.

Dataskydds

information

vi värnar om din integritet

Din integritet är viktig för oss, det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.


Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer: Laglighet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, korrekthet, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet.


Under denna sida så beskriver vi hur Miiwa hanterar dina personuppgifter när du använder Miiwa som leverantör eller när du beställer en eller flera tjänster av Miiwa.


I nedan dataskyddsinformation hänvisar vi till Miiwa, "vi" samt "oss", med detta menar vi Miiwa Nordic AB (organisationsnummer 556965-8783) Anna Whitlocks Gata 11, 113 66 Stockholm, Sverige. E-postadress: hello@miiwa.comOm behandling av personuppgifterAlla personuppgifter är kopplade till en fysisk person, vi vill kunna kontrollera vem vi delar våra personuppgifter med och veta hur dessa används. Det finns därför lagar och regler som företag och vissa andra aktörer måste förhålla sig vid behandling av personuppgifter, så kallad dataskyddslagstiftning. Syftet med Miiwas dataskyddsinformation är att säkerställa att Miiwa hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679 GDPR) och dataskyddslagen (lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).BegreppPersonuppgift: En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådana personuppgifter är namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och personnummer.


Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej –behandling av personuppgifter är i princip varje användning av personuppgifter, så som att samla in, skapa, analysera, dela och radera personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig: Stor del av de skyldigheter som regleras under dataskyddslagstiftningen faller på den som är personuppgiftsansvarig. En personuppgiftsansvarig är tex ett företag som bestämmer för vilket eller vilka ändamål personuppgifter behandlas och hur denna behandlingen ska gå till.


Personuppgiftsbiträde: I vissa fall kan personuppgiftsansvarige anlita ett så kallat personuppgiftsbiträde som får i uppdrag att behandla personuppgifter för personuppfitsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde är tex ett företag som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde får bara behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner som den personuppgiftsansvarige ger och får inte använda uppgifterna för sina egna syften.


Är Miiwa personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?


Miiwa behandlar personuppgifter både i egenskap av personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde åt andra. Nedan är några exempel på situationer där Miiwa är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.


Miiwa är personuppgiftsansvarig:


När en ny kund eller potentiell uppdragsgivare kommer i kontakt med Miiwa för ett eventuellt samarbete, utförande av tjänst eller framtida affärsrelation. Informationen Miiwa samlar in och har om dig är den information som du lämnar till oss med egna aktiva handlingar.


Vidare är Miiwa personuppgiftsansvarig när en befintlig eller tidigare uppdragsgivare eller anställd till uppdragsgivaren kontaktar oss utanför uppdrag eller åtagande via skrift, e-post eller digitala kanaler så som till exempel Teams.


Miiwa är personuppgiftsbiträde:


Vid uppdrag från uppdragsgivare för att utföra en utbildning med en eller flera deltagare, fysiskt på plats eller via digitala kanaler så som bland annat via Teams.


Vid förberedelser och planering inför kommande uppdrag och tillhandahållande av särskild tjänst eller service från Miiwa.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?


Vi samlar aldrig in mer uppgifter om dig än vad som är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden. Miiwa samlar aldrig in information av känslig karaktär som exempelvis ålder, kön, etnicitet eller liknande. Om uppdragsgivaren eller anställd till denne meddelar eventuell funktionsvariation eller hälsotillstånd kommer detta inte att noteras utan enbart tas hänsyn till vid utförande av utbildning eller användande av tjänst för att kunna tillgodose uppdragsgivare eller dess anställdes eventuella
behov eller önskemål. Ett exempel på detta kan vara om anställd hos uppdragsgivare meddelar att hen har synsvårighet, hörselskada, dyslexi eller liknande.


I tabellen nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter som leverantören.För dig som är uppdragsgivareBehandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Lagringstid

Insamling, registrering och lagring av personuppgifter till deltagare av utbildning eller vid coachning

För- och efternamn
Kontaktuppgifter, så som telefonnummer och e-postadress.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ditt avtal med Miiwa

Personuppgifterna lagras inte mer än nödvändigt och sparas endast för att uppnå ändamålet med behandlingen

Insamling och registrering av kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos uppdragsgivaren

För- och efternamn
Kontaktuppgifter såsom företagsadress, telefonnummer, e-postadress
Befattning
Eventuellt andra uppgifter som du kan komma att lämna till oss

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ditt avtal med Miiwa

Vi sparar dina personuppgifter så länge affärsrelationen består och så länge som du fortsätter vara den aktuella kontaktpersonen för uppdragsgivaren i fråga, och/eller annars så länge det behövs för att uppnå ändamålet med behandlingen

Insamling och lagring av kunduppgifter för att uppfylla Miiwas skyldigheter enligt Bokföringslagen (1999:1078)

Fakturaunderlag innehållande bland annat referensperson och kund (till vem fakturan är ställd) kontaktuppgifter så som företagsadress

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Miiwas rättsliga förpliktelser

Vi sparar bokföring på papper och digitalt i sju (7) år
För dig som kontaktar Miiwa vid intresse av uppdrag, samarbete eller tjänstBehandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Lagringstid

Insamling och lagring av personuppgifter till kontaktperson

För- och efternamn
Kontaktuppgifter, så som telefonnummer och e-postadress.


Information som du lännar vid kontakt med oss


Befattning

Intresseavvägning motiverad av Miiwas berättigade intresse att kunna bemöta interaktioner och förfrågningar från potentiella uppdragsgivare

Kunduppgifter i våra system sparas under ett (1) år

Dina rättigheterÄndring eller korrigering


Du har rätt att ändra, ta bort eller uppdatera den information du har valt att registrera hos eller som du angivit. Detta gör du enklast genom att kontakta hello@miiwa.com.


Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta så åligger det Miiwa att vidta rättelseåtgärder.Radering


Du kan begära att din uppgifter raderas permanent ur våra system. Om du önskar att raderas från våra system så skickar du ett mail till hello@miiwa.com och meddelar vem du är och att du längre inte vill att vi lagrar dina personuppgifter.Rätt att tillgå eller hämta dina personuppgifter


Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi sparar om dig via ett så kallat registerutdrag. Detta gör du enklast genom att höra av dig till hello@miiwa.com och fråga efter registerutdrag, märk då ditt mail med namn och titeln registerutdrag.Rätt att invända


Du har rätt att göra invändningar mot någon eller några av de behandlingar Miiwa utför av dina personuppgifter med stöd av berättigat intresse av att behandla personuppgifter ifråga. Du har rätt att inge klagomål på våra personuppgiftsbehandling till integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För att lämna klagomål se www.imy.se.Dataportabilitet


Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.


Du kan läsa mer om dina rättigheter på IMYs hemsida härHar du frågor eller synpunkter?


Du är alltid välkommen att kontakta Miiwa per mail: hello@miiwa.com om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter.


Alla Miiwas anställda får utbildning i och information om dataskydd. Vid dataskyddsfrågor använder vi oss utav externt juridisk rådgivning som kontrollerar att vi följer dataskyddsförordningen.